Ir o contido principal

A tradución xerouse de maneira automática  (elia.eus)

Política de privacidade*

A presente Política de Privacidade (en diante, a “POLÍTICA DE PRIVACIDADE”) regula, con carácter xeral, a recollida e tratamento por parte de ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L.U. (en diante, “ELEKA INGENIARITZA”) de (i) os datos persoais que vostede nos facilita como usuario da páxina web accesible a través do nome de dominio www.elhuyar.eus (en diante, o “WEBSITE”), incluídos os servizos que en cada momento se atopen dispoñibles a través do WEBSITE; e (ii) outros datos recolleitos a través doutros sistemas de captación debidamente identificados a continuación. Todo iso sen prexuízo das previsións específicas establecidas en determinadas seccións, formularios ou servizos dispoñibles no WEBSITE ao obxecto de facilitarlle a información pertinente e, no seu caso, solicitar o seu consentimento.

ELEKA INGENIARITZA resérvase o dereito a modificar a POLÍTICA DE PRIVACIDADE paira adaptala a novidades lexislativas, jurisprudenciales e/ou administrativas, así como ás prácticas que desenvolva en cada momento a través do WEBSITE, tendo en todo momento en conta os seus dereitos e intereses.

En todo caso ELEKA INGENIARITZA proporcionaralle os recursos técnicos adecuados para que poida acceder á POLÍTICA DE PRIVACIDADE en aras a dar debido cumprimento ás obrigacións de información que nos corresponde observar de conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos.

1. Quen é o Responsable do Tratamento dos seus datos?

O Responsable do Tratamento dos seus datos é ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L.U., entidade con domicilio en Usurbil (Gipuzkoa), Zelai Haundi, 3, Polígono industrial Osinalde, inscrita no Rexistro Mercantil de Gipuzkoa ao tomo 1.972, folio 69, folla SS-21.026 e con C.I.F. nº B-20779161.

Paira calquera cuestión relacionada coa POLÍTICA DE PRIVACIDADE e/ou o tratamento dos seus datos persoais pode contactar connosco na dirección postal antes indicada e/ou a través da dirección de correo electrónico @email

2. Como obtivemos os seus datos?

Os datos que tratamos en ELEKA INGENIARITZA foron obtidos de vostede mesmo, a través de (i) os distintos formularios que cumprimente durante a navegación a través do WEBSITE e/ou a través doutras canles (e.g. rexistro como usuario do WEBSITE –cando o houbese-, formularios de contacto, formularios de inscrición en concursos, eventos e/ou actividades organizados por ELEKA INGENIARITZA, formularios referentes a ofertas de emprego e/ou procesos de selección, etc.); (ii) mediante a remisión dun correo electrónico de consulta; ou (iii) mediante outros sistemas de captación debidamente identificados, talles como o sistema de videovigilancia implantado nas nosas instalacións.

No caso de que os datos persoais achegados pertencesen a un terceiro, vostede garante que informou a devandito terceiro da POLÍTICA DE PRIVACIDADE e obtivo a súa autorización paira facilitar os seus datos a ELEKA INGENIARITZA coas finalidades que se sinalan máis adiante.

Adicionalmente informámoslle do posible tratamento dos seus datos de redes sociais a través dos perfís corporativos que ELEKA INGENIARITZA mantén dispoñible en cada rede social na que se atopa presente, todo iso nos termos e condicións establecidos en cada rede social.

3. Que tipo de datos tratamos?

Os datos que tratamos en ELEKA INGENIRITZA son aqueles que vostede nos proporcionou durante a súa navegación polo WEBSITE, a través dos oportunos formularios que empregamos paira formalizar o noso contacto con vostede e/ou a través de correo electrónico, así como aqueloutros que, no seu caso, obteñamos a través dos perfís corporativos de ELEKA INGENIARITZA nas redes sociais nas que estamos presentes e/ou que vostede nos proporcione doutro xeito.

En particular en ELEKA INGENIARITZA tratamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos e de contacto (e.g. nome, apelidos, D.N.I., dirección postal e electrónica, teléfono, etc.).
 • Datos bancarios e de transaccións económicas.
 • Códigos e claves de identificación como usuario rexistrado do WEBSITE.
 • Datos de navegación en Internet (e.g. dirección IP, visitas a páxinas web, conexións a redes wifi, etc.).
 • Imaxes captadas no contexto dun evento ou actividade organizado por ELEKA INGENIARITZA.
 • Datos de características persoais, formación, emprego, etc. (no caso de solicitudes/ofertas de emprego e/ou procesos de selección de ELHUYAR-ZUBIZE nos que vostede participe de maneira voluntaria.

4. Con que finalidade tratamos os seus datos e baixo que legitimación?

 • Xestionar e tramitar o seu rexistro como usuario do WEBSITE, cando este sexa posible.
 • Xestionar o acceso e utilización pola súa banda dos contidos e servizos que ELEKA INGENIARITZA pon á súa disposición a través do WEBSITE, incluídos os servizos de blog, redes sociais ou calquera outras funcionalidades que en cada momento resulten accesibles desde o WEBSITE.
 • Tramitar e xestionar a contratación de produtos ou servizos que, no seu caso, formalice con ELEKA INGENIARITZA a través do WEBSITE ou por calquera outro medio, xestionar o envío de devanditos produtos e, en xeral, manter, xestionar e contralar a relación contractual que estableza connosco como adquirente dos nosos produtos ou servizos.
 • Tramitar e xestionar a solicitude de información, suxestións, queixas ou reclamacións que realice a través do WEBSITE ou do correo electrónico.
 • Remitirlle por diferentes medios, incluído electrónicos, comunicacións comerciais e publicitarias de ELEKA INGENIARITZA e doutras entidades do grupo no que esta se integra (debidamente identificadas na páxina web www.elhuyar.eus), respecto de produtos, servizos, ofertas, promocións e calquera outras informacións relevantes referentes a devanditas entidades, sempre que vostede consentiuno.
 • Xestionar a súa subscrición ao noso servizo “Aldizkariko-buletina” e o envío das correspondentes comunicacións electrónicas, sempre que vostede consentiuno.
 • Xestionar a súa participación nos concursos, actividades e eventos organizados por ELEKA INGENIARITZA nos que voluntariamente se inscriba.
 • Nos casos nos que así o consentiu, xestionar e difundir os concursos, actividades e eventos organizados por ELEKA INGENIARITZA.
 • Xestionar a súa solicitude de emprego ou a súa inscrición nunha oferta de emprego e a súa participación no correspondente proceso de selección.

O tratamento dos seus datos persoais por parte de ELEKA INGENIARITZA, conforme á normativa aplicable, baséase (i) no seu consentimento, outorgado no momento da captación dos seus datos persoais que vostede nos facilita voluntariamente a través dos mecanismos habilitados ao efecto no WEBSITE; (ii) na relación establecida connosco nos supostos de contratación dos nosos produtos e servizos; ou (iii) no interese lexítimo de ELEKA INGENIARITZA, no que afecta o sistema de videovigilancia implantado nas nosas instalacións e a outros tratamentos que poidan entenderse lexitimados polo mesmo.

Lembrámoslle que, en calquera momento, nos casos nos que o tratamento se base no seu consentimento, pode revogalo libremente e de forma gratuíta, nos termos que se indican no Apartado 7 seguinte.

5. A quen comunicamos os seus datos?

Informámoslle de que os seus datos persoais poderán ser comunicados aos seguintes terceiros:

 • Organismos e Administracións Públicas ás que, no seu caso, ELEKA INGENIARITZA teña obrigación legal de comunicar os seus datos.
 • Cando vostede consentiuno, entidades do grupo empresarial no que se integra ELEKA INGENIARITZA (debidamente identificadas na páxina web www.elhuyar.eus), coas finalidades de atender as súas solicitudes e consultas e/ou remitirlle comunicacións comerciais referentes a devanditas entidades e as súas respectivas actividades ou produtos.
 • Cando vostede consentiuno, entidades colaboradoras de ELEKA INGENIARITZA coa finalidade de permitir a difusión de concursos, eventos e/ou actividades organizados xunto con ELEKA INGENIARITZA nas súas propias canles. As entidades cesionarias identificaranse no momento de solicitar os datos.

Non está previsto que se realicen transferencias internacionais dos seus datos.

6. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Con carácter xeral, os datos persoais serán conservados en tanto vostede non revogue o seu consentimento ao tratamento ou solicite a súa supresión, así como o tempo necesario paira cumprir as obrigacións legais que ELEKA INGENIARITZA debe observar.

En todo caso, informámoslle de que ELEKA INGENIARITZA ten establecidas políticas internas de depuración de datos destinadas a controlar os prazos de conservación dos datos persoais que obren no seu poder, polo que estes poderán ser cancelados cando deixen de ser necesarios e/ou adecuados paira a finalidade paira a que fosen solicitados.

En particular, faise constar o seguinte:

 • Paira a xestión de solicitudes de emprego, os seus datos conservaranse durante un prazo máximo de 2 anos.

7. Cales son os seus dereitos?

A normativa aplicable en materia de protección de datos outórgalle una serie de dereitos relativos aos seus datos persoais que vostede poderá exercitar durante o tratamento dos mesmos. Devanditos dereitos son os que se lle indican a continuación:

 • Acceso aos seus datos: ten dereito a acceder aos seus datos paira coñecer que datos persoais que lle conciernen estamos a tratar.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a rectificar aqueles datos persoais inexactos que lle conciernen que sexan obxecto de tratamento pola nosa banda ou, mesmo, a solicitarnos a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non fosen necesarios paira os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso informámoslle que unicamente os conservaremos paira o exercicio ou defensa de reclamacións tal e como prevé a normativa aplicable en materia de protección de datos.
 • Á portabilidad dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, e que nos facilitou, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento.
 • Oporse ao tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, ten dereito a oporse ao tratamento dos seus datos nese caso, deixariamos de tratalos salvo que, por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, estes deban ser conservados.

Así mesmo, ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Poderá exercer devanditos dereitos mediante solicitude escrita dirixida a ELEKA INGENIARITZA, na dirección postal indicada no Apartado 1 ou ben remitindo un correo electrónico dirixido á dirección @email

Finalmente indicarlle que pode interpor una reclamación ante a Autoridade de Control competente (en España, a Axencia Española de Protección de Datos), especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos. Pode porse en contacto con devandita Autoridade a través da súa páxina web: www.aepd.es.

8. Medidas de seguridade

ELEKA INGENIARITZA tratará os seus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación en materia de protección de datos, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.