Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

Política de privacitat*

La present Política de Privacitat (d'ara endavant, la “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) regula, amb caràcter general, la recollida i tractament per part d'ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA SLU (d'ara endavant, “ELEKA INGENIARITZA”) de (i) les dades personals que vostè ens facilita com a usuari de la pàgina web accessible a través del nom de domini www.elhuyar.eus (d'ara endavant, el “WEBSITE”), inclosos els serveis que a cada moment es trobin disponibles a través del WEBSITE; i (ii) altres dades recollides a través d'altres sistemes de captació degudament identificats a continuació. Tot això sense perjudici de les previsions específiques establertes en determinades seccions, formularis o serveis disponibles en el WEBSITE a fi de facilitar-li la informació pertinent i, en el seu cas, recaptar el seu consentiment.

ELEKA INGENIARITZA es reserva el dret a modificar la POLÍTICA DE PRIVACITAT per a adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials i/o administratives, així com a les pràctiques que desenvolupi a cada moment a través del WEBSITE, tenint en tot moment en compte els seus drets i interessos.

En tot cas ELEKA INGENIARITZA li proporcionarà els recursos tècnics adequats perquè pugui accedir a la POLÍTICA DE PRIVACITAT en llaures a donar degut compliment a les obligacions d'informació que ens correspon observar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

1. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

El Responsable del Tractament de les seves dades és ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L.O., entitat amb domicili en Usurbil (Guipúscoa), Zelai Haundi, 3, Polígon industrial Osinalde, inscrita en el Registre Mercantil de Guipúscoa al tom 1.972, foli 69, fulla SS-21.026 i amb C.I.F. núm. B-20779161.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la POLÍTICA DE PRIVACITAT i/o el tractament de les seves dades personals pot contactar amb nosaltres en l'adreça postal abans indicada i/o a través de l'adreça de correu electrònic @email

2. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem en ELEKA INGENIARITZA han estat obtinguts de vostè mateix, a través de (i) els diferents formularis que empleni durant la navegació a través del WEBSITE i/o a través d'altres canals (e.g. registre com a usuari del WEBSITE –quan n'hi hagués-, formularis de contacte, formularis d'inscripció en concursos, esdeveniments i/o activitats organitzats per ELEKA INGENIARITZA, formularis referents a ofertes d'ocupació i/o processos de selecció, etc.); (ii) mitjançant la remissió d'un correu electrònic de consulta; o (iii) mitjançant altres sistemes de captació degudament identificats, com ara el sistema de videovigilància implantat en les nostres instal·lacions.

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat dita tercera de la POLÍTICA DE PRIVACITAT i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a ELEKA INGENIARITZA amb les finalitats que s'assenyalen més endavant.

Addicionalment l'informem del possible tractament de les seves dades de xarxes socials a través dels perfils corporatius que ELEKA INGENIARITZA manté disponible en cada xarxa social en la qual es troba present, tot això en els termes i condicions establerts en cada xarxa social.

3. Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem en ELEKA INGENIRITZA són aquells que vostè ens ha proporcionat durant la seva navegació pel WEBSITE, a través dels oportuns formularis que emprem per a formalitzar el nostre contacte amb vostè i/o a través de correu electrònic, així com aquells uns altres que, en el seu cas, obtinguem a través dels perfils corporatius d'ELEKA INGENIARITZA en les xarxes socials en les quals som presents i/o que vostè ens proporcioni d'una altra manera.

En particular en ELEKA INGENIARITZA tractem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives i de contacte (e.g. nom, cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, telèfon, etc.).
 • Dades bancàries i de transaccions econòmiques.
 • Codis i claus d'identificació com a usuari registrat del WEBSITE.
 • Dades de navegació en Internet (e.g. adreça IP, visites a pàgines web, connexions a xarxes wifi, etc.).
 • Imatges captades en el context d'un esdeveniment o activitat organitzat per ELEKA INGENIARITZA.
 • Dades de característiques personals, formació, ocupació, etc. (en el cas de sol·licituds/ofereixes d'ocupació i/o processos de selecció d'ELHUYAR-ZUBIZE en els quals vostè participi de manera voluntària.

4. Amb quina finalitat tractem les seves dades i baix quina legitimació?

 • Gestionar i tramitar el seu registre com a usuari del WEBSITE, quan aquest sigui possible.
 • Gestionar l'accés i utilització per la seva part dels continguts i serveis que ELEKA INGENIARITZA posa a la seva disposició a través del WEBSITE, inclosos els serveis de blog, xarxes socials o qualssevol altres funcionalitats que a cada moment resultin accessibles des del WEBSITE.
 • Tramitar i gestionar la contractació de productes o serveis que, en el seu cas, formalitzi amb ELEKA INGENIARITZA a través del WEBSITE o per qualsevol altre mitjà, gestionar l'enviament d'aquests productes i, en general, mantenir, gestionar i contralar la relació contractual que estableixi amb nosaltres com a adquirent dels nostres productes o serveis.
 • Tramitar i gestionar la sol·licitud d'informació, suggeriments, queixes o reclamacions que realitzi a través del WEBSITE o del correu electrònic.
 • Remetre-li per diferents mitjans, inclòs electrònics, comunicacions comercials i publicitàries d'ELEKA INGENIARITZA i d'altres entitats del grup en el qual aquesta s'integra (degudament identificades en la pàgina web www.elhuyar.eus), respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i qualssevol altres informacions rellevants referents a aquestes entitats, sempre que vostè l'hagués consentit.
 • Gestionar la seva subscripció al nostre servei “Aldizkariko-buletina” i l'enviament de les corresponents comunicacions electròniques, sempre que vostè l'hagués consentit.
 • Gestionar la seva participació en els concursos, activitats i esdeveniments organitzats per ELEKA INGENIARITZA en els quals voluntàriament s'inscrigui.
 • En els casos en els quals així ho hagués consentit, gestionar i difondre els concursos, activitats i esdeveniments organitzats per ELEKA INGENIARITZA.
 • Gestionar la seva sol·licitud d'ocupació o la seva inscripció en una oferta d'ocupació i la seva participació en el corresponent procés de selecció.

El tractament de les seves dades personals per part d'ELEKA INGENIARITZA, conforme a la normativa aplicable, es basa (i) en el seu consentiment, atorgat en el moment de la captació de les seves dades personals que vostè ens facilita voluntàriament a través dels mecanismes habilitats a aquest efecte en el WEBSITE; (ii) en la relació establerta amb nosaltres en els supòsits de contractació dels nostres productes i serveis; o (iii) en l'interès legítim d'ELEKA INGENIARITZA, en el que afecta el sistema de videovigilància implantat en les nostres instal·lacions i a altres tractaments que puguin entendre's legitimats per aquest.

Li recordem que, en qualsevol moment, en els casos en els quals el tractament es basi en el seu consentiment, pot revocar-lo lliurement i de manera gratuïta, en els termes que s'indiquen en l'Apartat 7 següent.

5. A qui comuniquem les seves dades?

L'informem que les seves dades personals podran ser comunicats als següents tercers:

 • Organismes i Administracions Públiques a les quals, en el seu cas, ELEKA INGENIARITZA tingui obligació legal de comunicar les seves dades.
 • Quan vostè l'hagués consentit, entitats del grup empresarial en el qual s'integra ELEKA INGENIARITZA (degudament identificades en la pàgina web www.elhuyar.eus), amb les finalitats d'atendre les seves sol·licituds i consultes i/o remetre-li comunicacions comercials referents a aquestes entitats i les seves respectives activitats o productes.
 • Quan vostè l'hagués consentit, entitats col·laboradores d'ELEKA INGENIARITZA amb la finalitat de permetre la difusió de concursos, esdeveniments i/o activitats organitzats juntament amb ELEKA INGENIARITZA en els seus propis canals. Les entitats cessionàries s'identificaran en el moment de recaptar les dades.

D'altra banda, li comuniquem que ELEKA INGENIARITZA utilitza els serveis de terceres entitats (Encarregats de Tractament) situades als Estats Units per a gestionar l'enviament de les comunicacions compreses en el servei “Newsletter” i altres comunicacions comercials electròniques, per la qual cosa les dades de contacte dels destinataris de tals comunicacions seran objecte de transferència internacional de dades emparada per l'ús de clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països aprovades per la Comissió Europea.

6. Per quant temps conservarem les seves dades?

Amb caràcter general, les dades personals seran conservats en tant vostè no revoqui el seu consentiment al tractament o sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que ELEKA INGENIARITZA ha d'observar.

En tot cas, l'informem que ELEKA INGENIARITZA té establertes polítiques internes de depuració de dades destinades a controlar els terminis de conservació de les dades personals que obrin en el seu poder, per la qual cosa aquests podran ser cancel·lats quan deixin de ser necessaris i/o adequats per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats.

En particular, es fa constar el següent:

 • Per a la gestió de sol·licituds d'ocupació, les seves dades es conservaran durant un termini màxim de 2 anys.

7. Quins són els seus drets?

La normativa aplicable en matèria de protecció de dades li atorga una sèrie de drets relatius a les seves dades personals que vostè podrà exercitar durant el tractament d'aquests. Aquests drets són els que se li indiquen a continuació:

 • Accés a les seves dades: té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals que el concerneixen estem tractant.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
 • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, té dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, aquests hagin de ser conservats.

Així mateix, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a ELEKA INGENIARITZA, en l'adreça postal indicada en l'Apartat 1 o bé remetent un correu electrònic dirigit a l'adreça @email

Finalment indicar-li que pot interposar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte amb aquesta Autoritat a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.

8. Mesures de seguretat

ELEKA INGENIARITZA tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació en matèria de protecció de dades, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.