Ir o contido principal

A tradución xerouse de maneira automática  (elia.eus)

Política de privacidade*

A presente Política de Privacidade (en diante, a “POLÍTICA DE PRIVACIDADE”) regula, con carácter xeral, a recollida e tratamento por parte de ELHUYAR FUNDAZIOA (en diante, “ELHUYAR FUNDAZIOA”) de (i) os datos persoais que vostede nos facilita como usuario da páxina web accesible a través do nome de dominio www.elhuyar.eus (en diante, o “WEBSITE”), incluídos os servizos que en cada momento se atopen dispoñibles a través do WEBSITE; e (ii) outros datos recolleitos a través doutros sistemas de captación debidamente identificados a continuación. Todo iso sen prexuízo das previsións específicas establecidas en determinadas seccións, formularios ou servizos dispoñibles no WEBSITE ao obxecto de facilitarlle a información pertinente e, no seu caso, solicitar o seu consentimento.

ELHUYAR FUNDAZIOA resérvase o dereito a modificar a POLÍTICA DE PRIVACIDADE paira adaptala a novidades lexislativas, jurisprudenciales e/ou administrativas, así como ás prácticas que desenvolva en cada momento a través do WEBSITE, tendo en todo momento en conta os seus dereitos e intereses.

En todo caso ELHUYAR FUNDAZIOA proporcionaralle os recursos técnicos adecuados para que poida acceder á POLÍTICA DE PRIVACIDADE en aras a dar debido cumprimento ás obrigacións de información que nos corresponde observar de conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos.

1. Quen é o Responsable do Tratamento dos seus datos?

O Responsable do Tratamento dos seus datos é ELHUYAR FUNDAZIOA, entidade con domicilio en Usurbil (Gipuzkoa), Zelai Haundi, 3, Polígono industrial Osinalde, inscrita no Rexistro de Fundacións do País Vasco co nº F134 e con C.I.F. G-20780896.

Paira calquera cuestión relacionada coa POLÍTICA DE PRIVACIDADE e/ou o tratamento dos seus datos persoais pode contactar connosco na dirección postal antes indicada e/ou a través da dirección de correo electrónico @email

2. Como obtivemos os seus datos?

Os datos que tratamos en ELHUYAR FUNDAZIOA foron obtidos de vostede mesmo, a través de (i) os distintos formularios que cumprimente durante a navegación a través do WEBSITE e/ou a través doutras canles (e.g. rexistro como usuario do WEBSITE –cando o houbese-, formularios de contacto, formularios de inscrición en concursos, eventos e/ou actividades organizados por ELHUYAR FUNDAZIOA, formularios referentes a ofertas de emprego e/ou procesos de selección, etc.); (ii) mediante a remisión dun correo electrónico de consulta; ou (iii) mediante outros sistemas de captación debidamente identificados, talles como o sistema de videovigilancia implantado nas nosas instalacións.

No caso de que os datos persoais achegados pertencesen a un terceiro, vostede garante que informou a devandito terceiro da POLÍTICA DE PRIVACIDADE e obtivo a súa autorización paira facilitar os seus datos a ELHUYAR FUNDAZIOA coas finalidades que se sinalan máis adiante.

Adicionalmente informámoslle do posible tratamento dos seus datos de redes sociais a través dos perfís corporativos que ELHUYAR FUNDAZIOA mantén dispoñible en cada rede social na que se atopa presente, todo iso nos termos e condicións establecidos en cada rede social.

3. Que tipo de datos tratamos?

Os datos que tratamos en ELHUYAR FUNDAZIOA son aqueles que vostede nos proporcionou durante a súa navegación polo WEBSITE, a través dos oportunos formularios que empregamos paira formalizar o noso contacto con vostede e/ou a través de correo electrónico, así como aqueloutros que, no seu caso, obteñamos a través dos perfís corporativos de ELHUYAR FUNDAZIOA nas redes sociais nas que estamos presentes e/ou que vostede nos proporcione doutro xeito.

En particular en ELHUYAR FUNDAZIOA tratamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos e de contacto (e.g. nome, apelidos, D.N.I., dirección postal e electrónica, teléfono, etc.).
 • Datos bancarios e de transaccións económicas.
 • Códigos e claves de identificación como usuario rexistrado do WEBSITE.
 • Datos de navegación en Internet (e.g. dirección IP, visitas a páxinas web, conexións a redes wifi, etc.).
 • Imaxes captadas no contexto dun evento ou actividade organizado por ELHUYAR FUNDAZIOA.
 • Datos de características persoais, formación, emprego, etc. (no caso de solicitudes/ofertas de emprego e/ou procesos de selección de ELHUYAR FUNDAZIOA nos que vostede participe de maneira voluntaria.
 • Imaxes captadas polo sistema de videovigilancia implantado nos accesos ás nosas instalacións.

4. Con que finalidade tratamos os seus datos e baixo que legitimación?

O tratamento dos seus datos persoais persegue as seguintes finalidades:

 • Xestionar e tramitar o seu rexistro como usuario do WEBSITE, cando este sexa posible.
 • Xestionar o acceso e utilización pola súa banda dos contidos e servizos que ELHUYAR FUNDAZIOA pon á súa disposición a través do WEBSITE, incluídos os servizos de blog, redes sociais ou calquera outras funcionalidades que en cada momento resulten accesibles desde o WEBSITE.
 • Tramitar e xestionar a contratación de produtos ou servizos que, no seu caso, formalice con ELHUYAR FUNDAZIOA a través do WEBSITE ou por calquera outro medio, xestionar o envío de devanditos produtos e, en xeral, manter, xestionar e contralar a relación contractual que estableza connosco como adquirente dos nosos produtos ou servizos.
 • Tramitar e xestionar a solicitude de información, suxestións, queixas ou reclamacións que realice a través do WEBSITE ou do correo electrónico.
 • Remitirlle por diferentes medios, incluído electrónicos, comunicacións comerciais e publicitarias de ELHUYAR FUNDAZIOA e doutras entidades do grupo no que esta se integra (debidamente identificadas na páxina web www.elhuyar.eus), respecto de produtos, servizos, ofertas, promocións e calquera outras informacións relevantes referentes a devanditas entidades, sempre que vostede consentiuno.
 • Xestionar a súa subscrición ao noso servizo “Aldizkariko-buletina” e o envío das correspondentes comunicacións electrónicas, sempre que vostede consentiuno.
 • Xestionar a súa participación nos concursos, actividades e eventos organizados por ELHUYAR FUNDAZIOA nos que voluntariamente se inscriba.
 • Nos casos nos que así o consentiu, xestionar e difundir os concursos, actividades e eventos organizados por ELHUYAR FUNDAZIOA.
 • Xestionar a súa solicitude de emprego ou a súa inscrición nunha oferta de emprego e a súa participación no correspondente proceso de selección.
 • Garantir a seguridade e integridade das persoas e os bens mediante a captación de imaxes a través do sistema de videovigilancia implantado nos accesos e no interior das nosas instalacións.

O tratamento dos seus datos persoais por parte de ELHUYAR FUNDAZIOA, conforme á normativa aplicable, baséase (i) no seu consentimento, outorgado no momento da captación dos seus datos persoais que vostede nos facilita voluntariamente a través dos mecanismos habilitados ao efecto no WEBSITE; (ii) na relación establecida connosco nos supostos de contratación dos nosos produtos e servizos; ou (iii) no interese lexítimo de ELHUYAR FUNDAZIOA, no que afecta o sistema de videovigilancia implantado nas nosas instalacións e a outros tratamentos que poidan entenderse lexitimados polo mesmo.

Lembrámoslle que, en calquera momento, nos casos nos que o tratamento se base no seu consentimento, pode revogalo libremente e de forma gratuíta, nos termos que se indican no Apartado 7 seguinte.

5. A quen comunicamos os seus datos?

Informámoslle de que os seus datos persoais poderán ser comunicados aos seguintes terceiros:

 • Organismos e Administracións Públicas ás que, no seu caso, ELHUYAR FUNDAZIOA teña obrigación legal de comunicar os seus datos.
 • Cando vostede consentiuno, entidades do grupo empresarial no que se integra ELHUYAR FUNDAZIOA (debidamente identificadas na páxina web www.elhuyar.eus), coas finalidades de atender as súas solicitudes e consultas e/ou remitirlle comunicacións comerciais referentes a devanditas entidades e as súas respectivas actividades ou produtos.
 • Cando vostede consentiuno, entidades colaboradoras de ELHUYAR FUNDAZIOA coa finalidade de permitir a difusión de concursos, eventos e/ou actividades organizados xunto con ELHUYAR FUNDAZIOA nas súas propias canles. As entidades cesionarias identificaranse no momento de solicitar os datos.

Por outra banda, comunicámoslle que ELHUYAR FUNDAZIOA utiliza os servizos de terceiras entidades (Encargados de Tratamento) situadas en Estados Unidos paira xestionar o envío das comunicacións comprendidas no servizo “Newsletter” e outras comunicacións comerciais electrónicas, polo que os datos de contacto dos destinatarios de tales comunicacións serán obxecto de transferencia internacional de datos amparada polo uso de cláusulas contractuais tipo paira a transferencia de datos persoais aos encargados do tratamento establecidos en terceiros países aprobadas pola Comisión Europea.

6. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Con carácter xeral, os datos persoais serán conservados en tanto vostede non revogue o seu consentimento ao tratamento ou solicite a súa supresión, así como o tempo necesario paira cumprir as obrigacións legais que ELHUYAR FUNDAZIOA debe observar.

En todo caso, informámoslle de que ELHUYAR FUNDAZIOA ten establecidas políticas internas de depuración de datos destinadas a controlar os prazos de conservación dos datos persoais que obren no seu poder, polo que estes poderán ser cancelados cando deixen de ser necesarios e/ou adecuados paira a finalidade paira a que fosen solicitados.

En particular, faise constar o seguinte:

 • Polo que fai referencia ao sistema de videovigilancia implantado nas nosas instalacións, faise constar que as imaxes captadas serán obxecto de supresión nun prazo máximo dun mes.
 • Paira a xestión de solicitudes de emprego, os seus datos conservaranse durante un prazo máximo de 2 anos.

7. Cales son os seus dereitos?

A normativa aplicable en materia de protección de datos outórgalle una serie de dereitos relativos aos seus datos persoais que vostede poderá exercitar durante o tratamento dos mesmos. Devanditos dereitos son os que se lle indican a continuación:

 • Acceso aos seus datos: ten dereito a acceder aos seus datos paira coñecer que datos persoais que lle conciernen estamos a tratar.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a rectificar aqueles datos persoais inexactos que lle conciernen que sexan obxecto de tratamento pola nosa banda ou, mesmo, a solicitarnos a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non fosen necesarios paira os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso informámoslle que unicamente os conservaremos paira o exercicio ou defensa de reclamacións tal e como prevé a normativa aplicable en materia de protección de datos.
 • Á portabilidad dos seus datos: en determinadas circunstancias, ten dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, e que nos facilitou, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento.
 • Oporse ao tratamento dos seus datos: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, ten dereito a oporse ao tratamento dos seus datos nese caso, deixariamos de tratalos salvo que, por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, estes deban ser conservados.

Así mesmo, ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Poderá exercer devanditos dereitos mediante solicitude escrita dirixida a ELHUYAR FUNDAZIOA, na dirección postal indicada no Apartado 1 ou ben remitindo un correo electrónico dirixido á dirección @email

Finalmente indicarlle que pode interpor una reclamación ante a Autoridade de Control competente (en España, a Axencia Española de Protección de Datos), especialmente cando non obteña satisfacción no exercicio dos seus dereitos. Pode porse en contacto con devandita Autoridade a través da súa páxina web: www.aepd.es.

8. Medidas de seguridade

ELHUYAR FUNDAZIOA tratará os seus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación en materia de protección de datos, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

9. Política de cookies

Adicionalmente, indicámoslle que ELHUYAR FUNDAZIOA ten establecida una Política de Cookies que se atopa accesible a través do seguinte enlace.