Vés al contingut

La traducció s'ha generat de manera automàtica (elia.eus)

Política de privacitat*

La present Política de Privacitat (d'ara endavant, la “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) regula, amb caràcter general, la recollida i tractament per part d'ELHUYAR FUNDAZIOA (d'ara endavant, “ELHUYAR FUNDAZIOA”) de (i) les dades personals que vostè ens facilita com a usuari de la pàgina web accessible a través del nom de domini www.elhuyar.eus (d'ara endavant, el “WEBSITE”), inclosos els serveis que a cada moment es trobin disponibles a través del WEBSITE; i (ii) altres dades recollides a través d'altres sistemes de captació degudament identificats a continuació. Tot això sense perjudici de les previsions específiques establertes en determinades seccions, formularis o serveis disponibles en el WEBSITE a fi de facilitar-li la informació pertinent i, en el seu cas, recaptar el seu consentiment.

ELHUYAR FUNDAZIOA es reserva el dret a modificar la POLÍTICA DE PRIVACITAT per a adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials i/o administratives, així com a les pràctiques que desenvolupi a cada moment a través del WEBSITE, tenint en tot moment en compte els seus drets i interessos.

En tot cas ELHUYAR FUNDAZIOA li proporcionarà els recursos tècnics adequats perquè pugui accedir a la POLÍTICA DE PRIVACITAT en llaures a donar degut compliment a les obligacions d'informació que ens correspon observar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

1. Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

El Responsable del Tractament de les seves dades és ELHUYAR FUNDAZIOA, entitat amb domicili en Usurbil (Guipúscoa), Zelai Haundi, 3, Polígon industrial Osinalde, inscrita en el Registre de Fundacions del País Basc amb el núm. F134 i amb C.I.F. G-20780896.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la POLÍTICA DE PRIVACITAT i/o el tractament de les seves dades personals pot contactar amb nosaltres en l'adreça postal abans indicada i/o a través de l'adreça de correu electrònic @email

2. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem en ELHUYAR FUNDAZIOA han estat obtinguts de vostè mateix, a través de (i) els diferents formularis que empleni durant la navegació a través del WEBSITE i/o a través d'altres canals (e.g. registre com a usuari del WEBSITE –quan n'hi hagués-, formularis de contacte, formularis d'inscripció en concursos, esdeveniments i/o activitats organitzats per ELHUYAR FUNDAZIOA, formularis referents a ofertes d'ocupació i/o processos de selecció, etc.); (ii) mitjançant la remissió d'un correu electrònic de consulta; o (iii) mitjançant altres sistemes de captació degudament identificats, com ara el sistema de videovigilància implantat en les nostres instal·lacions.

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat dita tercera de la POLÍTICA DE PRIVACITAT i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a ELHUYAR FUNDAZIOA amb les finalitats que s'assenyalen més endavant.

Addicionalment l'informem del possible tractament de les seves dades de xarxes socials a través dels perfils corporatius que ELHUYAR FUNDAZIOA manté disponible en cada xarxa social en la qual es troba present, tot això en els termes i condicions establerts en cada xarxa social.

3. Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem en ELHUYAR FUNDAZIOA són aquells que vostè ens ha proporcionat durant la seva navegació pel WEBSITE, a través dels oportuns formularis que emprem per a formalitzar el nostre contacte amb vostè i/o a través de correu electrònic, així com aquells uns altres que, en el seu cas, obtinguem a través dels perfils corporatius d'ELHUYAR FUNDAZIOA en les xarxes socials en les quals estem presents i/o que vostè ens proporcioni d'una altra manera.

En particular en ELHUYAR FUNDAZIOA tractem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives i de contacte (e.g. nom, cognoms, D.N.I., adreça postal i electrònica, telèfon, etc.).
 • Dades bancàries i de transaccions econòmiques.
 • Codis i claus d'identificació com a usuari registrat del WEBSITE.
 • Dades de navegació en Internet (e.g. adreça IP, visites a pàgines web, connexions a xarxes wifi, etc.).
 • Imatges captades en el context d'un esdeveniment o activitat organitzat per ELHUYAR FUNDAZIOA.
 • Dades de característiques personals, formació, ocupació, etc. (en el cas de sol·licituds/ofereixes d'ocupació i/o processos de selecció d'ELHUYAR FUNDAZIOA en els quals vostè participi de manera voluntària.
 • Imatges captades pel sistema de videovigilància implantat en els accessos a les nostres instal·lacions.

4. Amb quina finalitat tractem les seves dades i baix quina legitimació?

El tractament de les seves dades personals persegueix les següents finalitats:

 • Gestionar i tramitar el seu registre com a usuari del WEBSITE, quan aquest sigui possible.
 • Gestionar l'accés i utilització per la seva part dels continguts i serveis que ELHUYAR FUNDAZIOA posa a la seva disposició a través del WEBSITE, inclosos els serveis de blog, xarxes socials o qualssevol altres funcionalitats que a cada moment resultin accessibles des del WEBSITE.
 • Tramitar i gestionar la contractació de productes o serveis que, en el seu cas, formalitzi amb ELHUYAR FUNDAZIOA a través del WEBSITE o per qualsevol altre mitjà, gestionar l'enviament d'aquests productes i, en general, mantenir, gestionar i contralar la relació contractual que estableixi amb nosaltres com a adquirent dels nostres productes o serveis.
 • Tramitar i gestionar la sol·licitud d'informació, suggeriments, queixes o reclamacions que realitzi a través del WEBSITE o del correu electrònic.
 • Remetre-li per diferents mitjans, inclòs electrònics, comunicacions comercials i publicitàries d'ELHUYAR FUNDAZIOA i d'altres entitats del grup en el qual aquesta s'integra (degudament identificades en la pàgina web www.elhuyar.eus), respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i qualssevol altres informacions rellevants referents a aquestes entitats, sempre que vostè l'hagués consentit.
 • Gestionar la seva subscripció al nostre servei “Aldizkariko-buletina” i l'enviament de les corresponents comunicacions electròniques, sempre que vostè l'hagués consentit.
 • Gestionar la seva participació en els concursos, activitats i esdeveniments organitzats per ELHUYAR FUNDAZIOA en els quals voluntàriament s'inscrigui.
 • En els casos en els quals així ho hagués consentit, gestionar i difondre els concursos, activitats i esdeveniments organitzats per ELHUYAR FUNDAZIOA.
 • Gestionar la seva sol·licitud d'ocupació o la seva inscripció en una oferta d'ocupació i la seva participació en el corresponent procés de selecció.
 • Garantir la seguretat i integritat de les persones i els béns mitjançant la captació d'imatges a través del sistema de videovigilància implantat en els accessos i a l'interior de les nostres instal·lacions.

El tractament de les seves dades personals per part d'ELHUYAR FUNDAZIOA, conforme a la normativa aplicable, es basa (i) en el seu consentiment, atorgat en el moment de la captació de les seves dades personals que vostè ens facilita voluntàriament a través dels mecanismes habilitats a aquest efecte en el WEBSITE; (ii) en la relació establerta amb nosaltres en els supòsits de contractació dels nostres productes i serveis; o (iii) en l'interès legítim d'ELHUYAR FUNDAZIOA, en el que afecta el sistema de videovigilància implantat en les nostres instal·lacions i a altres tractaments que puguin entendre's legitimats per aquest.

Li recordem que, en qualsevol moment, en els casos en els quals el tractament es basi en el seu consentiment, pot revocar-lo lliurement i de manera gratuïta, en els termes que s'indiquen en l'Apartat 7 següent.

5. A qui comuniquem les seves dades?

L'informem que les seves dades personals podran ser comunicats als següents tercers:

 • Organismes i Administracions Públiques a les quals, en el seu cas, ELHUYAR FUNDAZIOA tingui obligació legal de comunicar les seves dades.
 • Quan vostè l'hagués consentit, entitats del grup empresarial en el qual s'integra ELHUYAR FUNDAZIOA (degudament identificades en la pàgina web www.elhuyar.eus), amb les finalitats d'atendre les seves sol·licituds i consultes i/o remetre-li comunicacions comercials referents a aquestes entitats i les seves respectives activitats o productes.
 • Quan vostè l'hagués consentit, entitats col·laboradores d'ELHUYAR FUNDAZIOA amb la finalitat de permetre la difusió de concursos, esdeveniments i/o activitats organitzats juntament amb ELHUYAR FUNDAZIOA en els seus propis canals. Les entitats cessionàries s'identificaran en el moment de recaptar les dades.

D'altra banda, li comuniquem que ELHUYAR FUNDAZIOA utilitza els serveis de terceres entitats (Encarregats de Tractament) situades als Estats Units per a gestionar l'enviament de les comunicacions compreses en el servei “Newsletter” i altres comunicacions comercials electròniques, per la qual cosa les dades de contacte dels destinataris de tals comunicacions seran objecte de transferència internacional de dades emparada per l'ús de clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països aprovades per la Comissió Europea.

6. Per quant temps conservarem les seves dades?

Amb caràcter general, les dades personals seran conservats en tant vostè no revoqui el seu consentiment al tractament o sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals que ELHUYAR FUNDAZIOA ha d'observar.

En tot cas, l'informem que ELHUYAR FUNDAZIOA té establertes polítiques internes de depuració de dades destinades a controlar els terminis de conservació de les dades personals que obrin en el seu poder, per la qual cosa aquests podran ser cancel·lats quan deixin de ser necessaris i/o adequats per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats.

En particular, es fa constar el següent:

 • Pel que fa referència al sistema de videovigilància implantat en les nostres instal·lacions, es fa constar que les imatges captades seran objecte de supressió en un termini màxim d'un mes.
 • Per a la gestió de sol·licituds d'ocupació, les seves dades es conservaran durant un termini màxim de 2 anys.

7. Quins són els seus drets?

La normativa aplicable en matèria de protecció de dades li atorga una sèrie de drets relatius a les seves dades personals que vostè podrà exercitar durant el tractament d'aquests. Aquests drets són els que se li indiquen a continuació:

 • Accés a les seves dades: té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals que el concerneixen estem tractant.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no anessin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l'informem que únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.
 • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, té dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, aquests hagin de ser conservats.

Així mateix, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a ELHUYAR FUNDAZIOA, en l'adreça postal indicada en l'Apartat 1 o bé remetent un correu electrònic dirigit a l'adreça @email

Finalment indicar-li que pot interposar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte amb aquesta Autoritat a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.

8. Mesures de seguretat

ELHUYAR FUNDAZIOA tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació en matèria de protecció de dades, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

9. Política de cookies

Addicionalment, li indiquem que ELHUYAR FUNDAZIOA té establerta una Política de Cookies que es troba accessible a través del següent enllaç.